Specjalizacje

I. Postępowania cywilne

 1. O zapłatę: kompleksowa windykacja należności od wezwania do zapłaty do postępowania egzekucyjnego;
 2. O odszkodowanie: wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie Skarbu Państwa, wypadki komunikacyjne i inne;
 3. Prawo autorskie (naruszenie praw, odszkodowanie);
 4. Czyny nieuczciwej konkurencji (naśladownictwo, pasożytnictwo);
 5. Ochrona dóbr osobistych (przeprosiny, odszkodowanie, nawiązka na cel społeczny);
 6. Dotyczące nieruchomości: zniesienie współwłasności, zasiedzenie, służebności, w zakresie ksiąg wieczystych.

II. Postępowania karne

 1. Obrona podejrzanego/oskarżonego na wszystkich etapach postępowania (postępowanie przygotowawcze – śledztwo, dochodzenie, przed sądem, wykonawcze), we wszystkich rodzajach postępowań (postępowanie zwyczajne, uproszczone, nakazowe, przyśpieszone, odwoławcze/apelacja);
 2. Pomoc w przypadku zatrzymania, obrona przed zastosowaniem tymczasowego aresztowania, obrona w sprawach o wykroczenia;
 3. Reprezentowanie pokrzywdzonego (zawiadomienie o przestępstwie, zażalenie na umorzenie/odmowę wszczęcia postępowania/śledztwa/dochodzenia, reprezentacja przed sądem – oskarżyciel posiłkowy, oskarżyciel prywatny, oskarżyciel subsydiarny).

III. Prawo rodzinne

 1. Rozwody: kompleksowa obsługa, udział w rozprawach, sporządzenie wszelkich pism (pozew, odpowiedź na pozew, porozumienie wychowawcze, pisma procesowe);
 2. Podział majątku małżeńskiego;
 3. Alimenty: sprawy o ustalenie, zniesienie, podwyższenie, obniżenie;
 4. Kontakty: ustalenie, ograniczenie, egzekucja; – spadki: stwierdzenie nabycia spadku, podział spadku.

IV. Prawo pracy

 1. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę (z wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia): żądanie ustalenia bezskuteczności wypowiedzenia, przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach, odszkodowanie;
 2. Postępowania o ustalenie stosunku pracy;
 3. Postępowania o zapłatę premii należnej na podstawie umowy.

V. Wywłaszczenie i zwrot nieruchomości

 1. Postępowania administracyjne o zwrot nieruchomości wywłaszczonych na rzecz Skarbu Państwa, w szczególności na podstawie m.in.: Dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy z dnia 26 października 1945 r. (Dekret Bieruta), Ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości, ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
 2. Postępowania cywilne o odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości.
Scroll Up